Kreisā mala
Labā mala
Keramikas apakšnozare un katedra 

Dibināšanas gads: 1924.

Keramikas studiju mērķis ir nodrošināt studējošajiem vispusīgu izpratni par materiāliem, kādi mūsdienās tiek izmantoti keramikas apakšnozarē, kā arī attīstīt jaunrades un pētnieciskā darba prasmes.

Keramikas specializācijas obligātās izvēles studiju kursu saturā dominē kompozīcijas un materiālu apstrādes disciplīnas, kuru laikā tiek padziļināti apgūtas kā tradicionālās, tā arī eksperimentālās tehnoloģijas, ieskaitot tehnisko aprēķinu veikšanu ar datorprogrammām. Keramikas katedras rīcībā ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, ar kuru iespējams realizēt programmā paredzētos materiālu studiju projektus.

Keramikas specializācijas apmācības programmā ietilpst: kompozīcija dažādos keramikas materiālos, tās praktiskais realizējums, keramikas tehnoloģijas apgūšana un pielietošana radošajā darbā, lietišķās grafikas saistība ar mākslas keramikas darbiem, reklāmas un poligrāfiskais noformējums, kā arī datorgrafikas pamatu apgūšana.

Studiju laikā ir iespēja apgūt dažādas keramikas virpošanas un formveides tehnikas.

Procesā tiek izmantoti visi keramikas materiāli - akmens masa, porcelāns, šamots, māls u.c., bet iemaņas darbam ar metālu, stiklu un koku studējošie var iegūt sadarbībā ar citām Akadēmijas katedrām, tādā veidā nodrošinot studējošajiem daudzveidīgas strukturālās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

Keramikas apakšnozares kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Keramikas objektu veidošana materiālā un keramikas objektu projektēšana.
2. Keramikas tehniku apguve un tehnoloģiju apguve, kā arī datorstudijas ar MATRIX - CERAMICS, THE GLAZE GAME, 3D STUDIJO MAX, ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP programmatūru.
3. Ārpus Akadēmijas studijas - prakse vai keramikas simpoziji ar netradicionālu tehniku adaptēšanu.
4. Dizaina objektu izveides studijas kompozīcijas uzdevumu ietvaros.

Keramikas katedra kopā ar Latvijas Mākslinieku savienību un profesionāliem keramiķiem organizē regulārus mākslas simpozijus Rojā, Zvārtavā un citur, kuros kopā ar mācībspēkiem aktīvi piedalās arī studenti. Līdzdalība šajos profesionālajos pasākumos tiek pielīdzināta vasaras studiju cikla programmai un par to tiek piešķirti kredītpunkti.

Studijas Keramikas apakšnozarē noslēdz meistardarbnīcu studijas, kur koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem mācībspēkiem, tehnologiem un atzītiem māksliniekiem tiek izkopts katra studenta individuālais rokraksts un jaunrades stils.

Keramikas katedrai ir savas studiju darbnīcas.

Noderīga informācija:
Personāls
Galerija
Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Dainis Lesiņš

Katedras docētāji:
- asociētais profesors Dainis Pundurs;
- asociētā profesore Līga Skariņa;
- asociētā profesore Jevgeņija Loginova;
- docents Ainars Rimicāns;
- izglītības metodiķe Anna Rubene-Zīdere.