Kreisā mala
Labā mala

Funkcionālā dizaina apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1964.

Funkcionālais dizains:
Apakšnozares mērķis ir sagatavot jaunos dizaina profesionāļus bakalaura un maģistra programmām. Bakalaura programma ir orientēta uz produkta dizaina izstrādi un realizāciju, savukārt maģistra programma – uz dizaina teoriju un procesu. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti. 

Interjera dizains:
Programmas mērķis ir Interjera dizaina veidošanas un projektēšanas pamatprincipu apgūšana, sākot no kopējas vīzijas, koncepcijas definēšanas līdz pat detalizētu tehnisko zināšanu studijām. Studiju procesā tiek ietverta gan lokāla, gan starptautiska prakse un sadarbība ar industriju, tādā veidā apmācot jaunos interjera dizainerus kā mūsdienīgi domājošus, nākotni paredzošus, tehnoloģijas un materiālus pārzinošus, telpas funkcionalitātē, emocionalitātē un tās veidošanas procesā orientēties spējīgus speciālistus.

Grafikas un iepakojuma dizains:
Grafikas un iepakojuma dizaina specialitātes studiju galvenais mērķis ir apgūt zināšanas un pārvaldīt instrumentus, ar kuru palīdzību radīt jēgpilnus un pret sabiedrību atbildīgus grafikas dizaina risinājumus – komunikācijas materiālus, zīmolu dizainu, iepakojumu, interaktīvo un informācijas dizainu. Studiju laikā jaunie dizaineri izkopj spēju veikt izpēti, kritiski domāt un veidot stāstījumu, izmantojot vizuālus izteiksmes līdzekļus. Padziļināti tiek apgūtas iemaņas konceptu radīšanā, zīmolu stratēģijā, iepakojuma konstrukciju veidošanā, kā arī burtu lietošanas, kompozīcijas, vizuālās uztveres un citos pamatprincipos.

Funkcionālā dizaina katedras kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Dizaina pamati, kompozīcijas uzbūves principi un dizainera kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās disciplīnas: materiālu tehnoloģijas, inženierpsiholoģijas, tēlotāja ģeometrija, ergonomika un izstrādājumu funkcionālā analīze.
2. Kompozicionālās projektēšanas uzdevumi ar pieaugošu sarežģītības pakāpi un uzdevumu satura loģisku pēctecību. Uzdevumu saturs aptver dažādas saimnieciskās darbības sfēras, sākot ar vienkāršiem sadzīves priekšmetiem un beidzot ar priekšlikumiem mēbeļu un transporta priekšmetu izstrādei. Studējošie apgūst darba iemaņas ar klasiskiem un moderniem projektēšanas darba paņēmieniem, tajā skaitā ar grafiskajām un telpiskajām datorprogrammām: COREL-DRAW, PHOTOSHOP, 3D STUDIO, AUTO CAD, ILLUSTRATOR.
3. Praktiskai izstrādāšanai materiālā paredzētie studiju uzdevumi. Šo praktisko studiju gaitā tiek izstrādāti modeļi un prototipi, kā rezultātā studenti tiek iepazīstināti ar dažādiem materiāliem - ģipsi, stiklu, koku, metālu, plastmasu - un to apstrādes paņēmieniem, arī digitālās 3D modelēšanas metodēm.
4. Speciālie mākslas priekšmeti. Formas, krāsas un telpas izjūtu attīstīšanai studenti apgūst plaknes (2D) un telpas (3D) organizācijas principus, mācās zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu un speciālo formveidi.

Funkcionālā dizaina katedrai ir savas darbnīcas un laboratorijas.

Noderīga informācija: 
Personāls
Mācību priekšmeti
Studentu darbi

Katedras vadītāja:
- docente Maija Rozenfelde

Katedras docētāji:
- emeritētais profesors Juris Panteļejevs;
- emeritētais profesors Arvīds Drīzulis;
- profesors Holgers Elers;
- asociētā profesore Barbara Ābele;
- asociētā profesore Gita Straustiņa;
- docents Ervins Pastors;
- docente Edīte Bērziņa;
- docente Aija Freimane;
- docents Kirils Panteļejevs;
- izglītības metodiķe Līva Drīliņa.