Kreisā mala
Labā mala

VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻA

Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas galvenais mērķis ir individuālu jaunrades spēju izkopšana, kas balstās, pirmkārt, uz izvērsta mākslas prakses iemaņu kopuma un, otrkārt, uz zināšanām, kas sakņojas Latvijas un pasaules mākslas un kultūras mantojumā.

Speciālo vizuāli plastiskās mākslas studiju mugurkaulu veido kompozīcijas studijas, ar kuru starpniecību tiek realizēts nozari raksturojošo, strukturālo atziņu apgūšanas process. Kompozīcijas uzdevumi tiek īstenoti studiju uzdevumu - kompozīcijas projektu formā, docētāja - uzdevuma vadītāja pārraudzībā, nepieciešamības gadījumā specifisku zināšanu apguvei piesaistot arī konsultantus. Kompozīcijas studijām ir paredzēts salīdzinoši liels studējošo patstāvīgā darba stundu skaits no kopējā semestra nedēļas stundu skaita. Uzdevumi paredz noteiktu virzību no vienkāršiem vingrinājumiem uz komplicētiem uzdevumiem, kas gan bakalaura, gan arī maģistra programmas gala pārbaudījumā izpaužas kā individuāls jaunrades darbs.

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā iespējams studēt sekojošās apakšnozarēs:
- Tēlniecības apakšnozare
- Keramikas apakšnozare
- Stikla mākslas apakšnozare

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu vada profesore Vineta Groza.