Kreisā mala
Labā mala

Restaurācijas katedra un apakšnozare

Dibināšanas gads: 1990.

Līdz ar mākslas kā cilvēka īpaša darbības veida un tā vērtības apzināšanos, ir radusies nepieciešamība saglabāt šīs darbības rezultātus. Restaurācija ir centienu un darbību kopums, kas ļauj saglabāt reālas vēsturiskas liecības to iespējami precīzākajā sākotnējā formā un saturā.

Studijās Restaurācijas apakšnozarē ir iekļauti akadēmisko priekšmetu bloki un priekšmeti, kas sniedz teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas tādos restaurācijas veidos kā stājglezniecība uz dažādiem pamatmateriāliem, ikonu glezniecība un monumentālā glezniecība. Restaurācijas teorētiskajās disciplīnās iekļaujas glezniecības tehnoloģija, speciālā ķīmija, bioloģija, kas sniedz zināšanas par mākslas objektu materiālus bojājošiem mikroorganismiem, lekcijas par restaurācijā pielietojamiem materiāliem, mākslas darba struktūras izpēte un bojājumu diagnostika.

Praktiskajās nodarbībās, strādājot ar konkrētu mākslas darbu, tiek apgūti dažādi restaurācijas procesi un to paņēmieni. Notiek teorētisko zināšanu pārbaude, padziļināšana un paplašināšana praktiskajā darbā, un otrādi - iegūstot arvien lielāku teorētisko informāciju, bagātinās arī praktisko iespēju apjoms. Restaurācijas praktiskajās disciplīnās ietilpst arī gleznu un grafikas kopēšana, kas sevišķi labi ļauj izjust dažādu tehniku raksturu ne tikai laika distancē, bet jau radīšanas brīdī. Šī izjūta lieti noder restaurējamo mākslas darbu diagnostikā un restaurācijas metožu izvēlē.

Ar katru studiju gadu veicot aizvien sarežģītākus uzdevumus restaurācijas jomā, students kļūst par speciālistu, kas spēj patstāvīgi strādāt, ievērojot restaurācijas zinātniskos pamatprincipus, un noformēt atbilstošu, starptautiskajā praksē akceptētu restaurācijas dokumentāciju.

Mācību laikā studentiem ir iespēja piedalīties ne tikai ar radošo darbu, bet arī ar specialitāti saistītās zinātniskajās konferencēs un izstādēs. Katedra sadarbojas ar muzejiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūtu, Rīgas Tehniskās Universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, kā arī ar vadošajiem restauratoriem Latvijā un ārzemēs.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Galerija
- Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Andris Začests

Katedras docētāji:
- docente Gunita Čakare;
- lektore Liene Visendorfa;
- ķīmiķe Indra Tuņa.

Katedras kontaktinformācija:
Tel.: +371 67322390