Kreisā mala
Labā mala
HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Restaurācija
Monumentālās glezniecības restaurācija
Kopēšana
Materiālu konservācija
Glezniecības tehnoloģija
Muzeju mācība / Kultūras pieminekļu aizsardzība
Ķīmija

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Gleznošana
Zīmēšana
Veidošana
Mediju māksla
Anatomija