Kreisā mala
Labā mala
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1959.

Mākslas vēstures un teorijas katedrai ir divi darbības virzieni:
1. Teorētisko un speciālo studiju kursu organizēšana Mākslas vēstures un teorijas specialitātes studentiem.
2. Teorētisko studiju kursu organizēšana mākslu un dizaina specialitāšu studentiem.
3. Zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšana visā Akadēmijas darbībā.

Mākslas zinātnes specializācijas uzdevums ir sagatavot kvalificētus speciālistus mākslas vēstures, mākslas teorijas un mākslas kritikas jomā. Studenti saskaņā ar studiju programmu apgūst vispārējās mākslas vēstures un teorijas, kā arī ar šīm pamatnozarēm saistītu, citu disciplīnu atziņas, vienlaikus iedziļinoties Latvijas un tai tuvāko reģionu mākslā un kultūrā.

Latvijas Mākslas akadēmija ir vienīgā mācību iestāde Latvijā un ārpus tās, kur Latvijas mākslas materiālus var studēt tik plaši un izvērsti. Profesijai nepieciešamāko lekciju kursu, semināru, referātu, kursa darbu tematika ietver plastisko (vizuālo) mākslu teorētiskos pamatus un estētiku, antīkās pasaules, Rietumeiropas viduslaiku, renesanses, jauno un visjaunāko laiku mākslas vēsturi līdz pat pēdējām parādībām, Latvijas senāko un jaunāko periodu dažādās mākslas nozares, Baltijas un tuvāko kaimiņzemju svarīgākos pieminekļus un aktualitātes, ieskatu Austrumu pasaules kultūrā un mākslā, ikonogrāfiju, mākslas kritikas vēsturi, muzejmācību un pieminekļu aizsardzību. Šo pamatkursu kulturoloģisko fonu veido lekciju kursi vispārējā politiskajā un kultūras vēsturē, arheoloģijā, etnogrāfijā, filozofijas vēsturē, psiholoģijā, kultūras semiotikā u.c. Citas nepieciešamās praktiskās un teorētiskās iemaņas nodrošina nodarbības mākslas pedagoģijā, mākslas menedžmentā, žurnālistikā, svešvalodās, gleznošanā, grafikā. Atbilstoši nodaļas profilam nodaļas pasniedzēji - Humanitāro zinātņu un filozofijas katedras locekļi - savā pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā orientējas gan uz Latvijas mākslas problemātiku, gan uz plašāku eiropeisku kontekstu.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Mācību priekšmeti
- Diplomdarbi, bakalaura darbi (1965-2013)
- ZINĀTNE un KONFERENCES

Katedras vadītāja:
profesore Dr. art. Silvija Grosa

Katedras docētāji:
- emeritētais profesors Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš;
- profesors Dr. habil. art. Ojārs Spārītis;
- asociētā profesore Dr. art. Laila Bremša;
- profesors Dr. art. Andris Teikmanis;
- emeritētais profesors Dr. hist. Mārtiņš Kuplais;
- asociētā profesore Dr. art. Kristīne Ogle;
- docente Mag. art. Aiga Dzalbe;
- docents Mag. art. Rihards Pētersons;
- vieslektore Dr. art. Elita Grosmane;
- vieslektore Dr. art. Kristiāna Ābele;
- vieslektore Mag. art. Inta Pujāte  

Katedras kontaktinformācija:
Mācību metodiķe Inese Sirica
E-pasts: inese.sirica@lma.lv