Kreisā mala
Labā mala
SATVERSMES SAPULCE

Satversmes sapulce ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības institūcija, un lēmējinstitūcija. Tā nosaka Akadēmijas stratēģiju studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos.

Satversmes sapulci ievēl no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla uz diviem gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60% akadēmiskā personāla un ne mazāk kā 15% studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.

Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kurš tiek ievēlēts aizklāti balsojot. Tāpat Satversmes sapulce ievēl arī priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam.

Satversmes sapulces spēkos ir:
- pieņemt un grozīt Akadēmijas Satversmi;
- ievēlēt un atcelt rektoru;
- apstiprināt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumu;
- ievēlēt un atcelt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas locekļus;
- u.c.