Kreisā mala
Labā mala
Doktora studiju programmas vadītājs
Profesors Dr. habil. art. Ojārs Spārītis 
Mob. tel.: +371 29118230
E-pasts: ojars.sparitis@lma.lv
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras programma nodrošina augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kurās sagatavo speciālistus patstāvīgam, radošam un daudzpusīgam zinātniski pētnieciskajam darbam mākslas zinātnes un kultūras teorijas aspektos. To mācībspēku, kuri sadarbojas ar Mākslas akadēmijas Doktorantūras nodaļu, zinātniskā kvalifikācija un interešu amplitūda rada priekšnoteikumus padziļinātām studijām Baltijas mākslas un kultūras jautājumos, kā arī garantē profesionālu zinātniskā darba vadību plašā pasaules kultūras problēmu spektrā. Promocijas darbu veiksmīgākai izstrādei tiek praktizēta zinātniskā darba vadītāju un konsultantu piesaiste kā no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, tā arī no ārvalstīm.

Doktorantūras studiju programmas apguve notiek trīs gadu garumā, sniedzot iespēju pabeigt mācības, aizstāvēt kvalificētu promocijas darbu un iegūt 140 kredītpunktus. Piedaloties zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem, gatavojot publikācijas par sava pētnieciskā darba tematiku, kā arī kārtojot kvalifikācijas pārbaudījumus, studiju laikā Doktorantūras students veido priekšnoteikumus sekmīgai akadēmiskajai karjerai un liek pamatu tās novērtējumam ar mākslas zinātņu doktora grādu.

Doktorantūras sekretāre - asoc. prof., mākslas doktore Laila Bremša, e-pasts: laila.bremsa@lma.lv.

Pieņemšanas laiks - studiju semestru laikā piektdienās plkst. 12.00 - 13:00, 5. telpā, tel.: +371 67334641.


NODERĪGA INFORMĀCIJA:
Latvijas Mākslas akadēmija doktorantūras studiju kvalitātes atbalsta pasākumi veicinās pētniecisko mobilitāti
Nolūkā veicināt doktora studiju efektivitāti, sekmēt promocijas darbu sagatavošanas kvalitāti un palielināt aizstāvamo darbu skaitu un finansiāli atbalstīt doktorantus un viņu darbu izpildi, Latvijas Mākslas akadēmija ir izstrādājusi Kārtību, kādā tiek izlietoti doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākuma līdzekļi Latvijas Mākslas akadēmijā.
Lasīt vairāk ...
Doktorantūras nolikums
Šeit pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras nolikums.
Lasīt vairāk ...
Nesen aiztāvētie promocijas darbi
Mākslas doktora grāda iegūšanai Akadēmijā ir iztrādāti vairāki pētījumi.
Lasīt vairāk ...
Aktuālie pētījumi
Lasot tālāk, atradīsiet aktuālās zinātnisko pētījumu tēmas Doktorantūras programmā.
Lasīt vairāk ...
Par doktora grāda iegūšanu
Lai iegūtu doktora zinātnisko grādu, kandidātam ir pieredzējuša zinātnieka vadībā jāizstrādā un jāaizstāv promocijas darbs.
Lasīt vairāk ...
Promocijas darba noformējums un dokumentācija
Promocijas darbs jānoformē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001., 2015.27.12. Konsultācija par darba noformēšanu un pavadošajiem dokumentiem – sazinoties ar Doktorantūras sekretāri Lailu Bremšu (e-pasts: laila.bremsa@lma.lv).