Kreisā mala
Labā mala
Tekstilmākslas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1961.

Studiju obligātās izvēles kursu programma aptver tekstilmākslas specifiku un tās vietu mūsdienu kultūrā. Studenti apgūst prasmi rīkoties ar krāsu un materiālu, kā arī izstrādāt tekstila kompozīcijas, lai, Mākslas akadēmiju absolvējot, jaunais mākslinieks varētu brīvi izteikt savas idejas kādā no tekstilmākslas tehnikām. Studiju laikā tiek attīstīta studenta gaume un profesionālā meistarība. Sadarbojoties ar citām Mākslas akadēmijas katedrām, ir iespējams apgūt grafikas tehnikas, datormācības pamatzināšanas tekstildizaina kompozīcijām un projektu izstrādei, ievadkursu interjera projektēšanā.

Tekstilmākslas nodaļa nodrošina apakšnozares studiju satura realizāciju - kompozīcijas kursi un speciālo tehniku apguve balstās uz metodisku tekstilkompozīcijas principu attīstību, kuras laikā katrs mācību semestris ir veltīts atsevišķas tēmas padziļinātai izpētei - etnogrāfija, dabas struktūras, augu un dzīvnieku valsts motīvi, cilvēka figūra, abstraktā māksla, formu stilizācija, krāsu saskaņas un izteiksmes meklējumi u.c. Visas tekstilmākslas tehnikas tiek pielietotas gan individuālu, unikālu tekstilmākslas darbu radīšanā, gan izmantojot tehnoloģiskas iespējas projektus tiražēt vai rūpnieciski ražot.

Tekstilmākslas specialitātes studiju obligātās izvēles saturā ietilpst:
1. Kompozīcijas uzdevumi - projekti, studējošo radošo spēju attīstīšanai ar daudzveidīgiem 2D un 3D uzdevumiem un izteiktu darba veidošanas metodiskumu, krāsu un virsmu ekspresivitāti.
2. Tehnoloģiskās studijas (aušana, auduma apdruka, batika, auduma apgleznošana).
3. Eksperimentālās studijas - pētījumi darbam ar alternatīviem tekstilmateriāliem.
4. Datorstudiju, interjera studiju pamati.

Tekstilmākslas apakšnozares studiju programmas mērķi un uzdevumi, kā arī apmācības saturs un metodika ir vērsti uz to, lai nodrošinātu studenta pilnvērtīgu māksliniecisko izaugsmi. Topošajiem māksliniekiem ir svarīgi veidoties kā radošām personībām, kuras vienlīdz sekmīgi varētu darboties radoši un strādāt arī tekstila dizaina jomā.

Studijas tekstilmākslas apakšnozarē noslēdz meistardarbnīcu studijas, koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem mācībspēkiem un atzītiem māksliniekiem izkopjot katra studenta individuālo rokrakstu un jaunrades izteiksmi.

Tekstilmākslas katedra aktīvi sadarbojas ar Latvijas Tekstilmākslas asociāciju, kopīgi plānojot un realizējot izstādes kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.

Tekstilmākslas katedrai ir savas studiju darbnīcas un audumu apdrukas laboratorija.

Tekstilmākslas nodaļas tel.: +371 67321887.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Studentu darbi
- Mācību priekšmeti
- TEKSTILS LV

Katedras vadītāja:
profesore Ieva Krūmiņa

Katedras docētāji:
- profesore Aija Baumane;
- docente Elīna Ģibiete;
- docente Jekaterina Apale;
- stundu pasniedzēja Irēna Andrejeva;
- stundu pasniedzēja Īrisa Blumate;
- laboratorijas vadītāja Alda Korosēviča;
- izglītības metodiķe Skaidrīte Leimane;
- izglītības metodiķe Diāna Janušone.

Katedras kontaktinformācija:
E-pasts: tekstils@lma.lv