Kreisā mala
Labā mala
Zīmēšanas katedra

Zīmēšana ir akadēmisko mākslas studiju tradīcijas stūrakmens, tās apguve ir nosacījums spējai pārvaldīt hirogrāfiskos vizuālos medijus un vizuālās valodas uzbūves izpratnes attīstīšanai.

Zīmēšanas katedra nodrošina zīmēšanas studijas visiem Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina, Audio-vizuālās mediju mākslas un Mākslas zinātnes nodaļu audzēkņiem.

Zīmēšanas studiju programma tiek modificēta atbilstoši attiecīgo nodaļu specifikai, bet tās kopējais mērķis ir veicināt tādu zīmētāja profesionālā līmeņa izkopšanu, kas ļauj īstenot gan sarežģītu apjomu un formu zīmēšanu no dabas, gan zīmēšanas procesā uzkrāto zināšanu un vizuālās pieredzes vizualizēšanu pēc atmiņas vai iztēles.

Zīmēšanas uzdevumi tiek veidoti, veicinot:
1. dažādu zīmēšanas veidu - līnijas, apjoma, tonalitātes, gaismēnas, struktūru - attēlošanas apguvi;
2. tehniku - zīmuļa, ogles vai t. s. mīksto zīmēšanas materiālu, piemēram, tušas utt. - apguvi, pievēršot uzmanību apjoma, telpas un formas izpētei, portreta un figūras studijām un ilgtermiņa un īstermiņa uzstādījumu specifikai.

Zīmēšanas studiju kursu obligāto, trīsgadīgo programmu noslēdz lielformāta zīmējumu izstrāde, kuras laikā studējošie tiek mudināti eksperimentēt ar materiālu un zīmēšanas virsmu pielietojumu veidiem, nostiprinot iegūtās zīmēšanas iemaņas un izveidojot artistisku, atraktīvu, individuālu zīmēšanas stilu, vienlaicīgi izkopjot zīmēšanu kā patstāvīgu mākslas veidu.

Zīmēšanas katedrai ir savas darbnīcas, kurās notiek zīmēšanas nodarbības visiem Akadēmijā studējošajiem.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Galerija

Katedras vadītājs:
profesors Normunds Brasliņš

Katedras docētāji:
- profesors Edvīns Kalnenieks;
- asociētais profesors Rolands Gross;
- docents Andrejs Ameļkovičš;
- docents Valdis Krēsliņš;
- docente Dina Ābele;
- docents Oļegs Dzjubenko;
- lektore Dace Lielā;
- izglītības metodiķe Dace Fridberga. 

Katedras kontaktinformācija:
E-pasts: zimesanas.katedra@lma.lv