Kreisā mala
Labā mala
INFORMĀCIJA PAR IZVĒLES KURSIEM VIESSTUDENTIEM
NO PARTNERAUGSTSKOLĀM


Pretendēt uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā viesstudenta statusā var studējošie no tām augstskolām, ar kurām Latvijas Mākslas akadēmija ir noslēgusi starpaugstskolu līgumu par studentu apmaiņu. Šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijai vienošanās par viesstudentu apmaiņu ir spēkā ar:
- Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
- Latvijas Kultūras akadēmiju;
- Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžu.

Viesstudenti var apgūt dažādus kursus, taču par katru studiju priekšmetu ir jāvienojas individuāli ar interesējošā kursa pasniedzēju. Katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli, jo Mākslas akadēmija piedāvā daudz specializētu kursu mākslā un dizainā, kuru pieejamība klausītājiem ir atkarīga gan no interesenta priekšzināšanām, gan no Akadēmijas iespējām kursā uzņemt jaunu kursantu. Jāņem vērā, ka reizēm jaunu kursantu uzņemšanu ierobežo pieejamās telpas un aprīkojums, kā arī tas, ka liela daļa apakšnozaru specializēto kursu balstās uz individuālu apmācību kontekstā ar iepriekš apgūto. Viesstudentiem rekomendēti tiek kursi mākslas zinātnē, kultūras vēsturē un teorijā u.tml.

Ar studiju programmu un lekciju grafiku iespējams iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā, sadaļā „Studentiem”. Neilgi pirms katra semestra sākuma mājas lapā tiek publicēti gaidāmā semestra lekciju grafiki bakalaura un maģistra programmās studējošajiem. Lekciju grafikā uzmeklējiet interesējošā kursa pedagogu un sazinieties par iespēju kursu apmeklēt viesstudenta statusā (pasniedzēju kontaktus iespējams atrast www.lma.lv pie attiecīgās katedras personāla vai rakstot uz e-pastu lma@lma.lv). Ja kursa docētājs apstiprina, ka kursam viesstudenti var pievienoties, tad Jums būs jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz tas Studiju daļā (par bakalaura līmeņa kursiem) vai Maģistrantūrā (par maģistra līmeņa kursiem).

Bakalaura programmas kredītpunktu tabulas aplūkojamas šeit, maģistra programmas – šeit.

Pēc sekmīgas lekciju kursa apgūšanas un noslēguma pārbaudījuma izpildes viesstudents saņem apliecinājumu par apgūto kursu un iegūst attiecīgo kredītpunktu skaitu.

Pretendenti var pieteikties studijām klausītāja statusā, sākot ar attiecīgā semestra reģistrācijas nedēļas pirmo dienu līdz semestra otrās nedēļas beigām.