Kreisā mala
Labā mala
Metāla dizaina apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads 1961.

Metāla dizaina apakšnozares studijas ir izveidotas ar mērķi sagatavot dizainerus, kuri ir spējīgi patstāvīgi darboties jaunu funkcionālu un sadzīviskā vidē pielietojamu priekšmetu izstrādē un kuri var nodrošināt unikālu metāla dizaina objektu - no rotām līdz pat liela mēroga metāla kompozīcijām - ieceri, izstrādi un realizāciju.

Ja dizaina nozari kopumā raksturo nepieciešamība nodrošināt cilvēka un viņa radītās telpas, objektu un informācijas mijiedarbību, tad metāla dizaina specifiku raksturo cilvēka un noteiktā materialitātē balstītu priekšmetu mijiedarbes nodrošināšana. Metāla dizainu studiju saturu veido kompozīcijas uzbūves principu, 2D un 3D izteiksmes līdzekļu, dizaina pamatu, materiālu tehnoloģijas, tēlotājas ģeometrijas, ergonomikas un bionikas apguve.

Metāla dizaina studiju specifiskā īpatnība ir prasība līdz ar teorētiskajām zināšanām apgūt arī darbu ar noteiktu materiālu - metālu. Materiāla studijas nodrošina studiju darbnīcas, kurās iespējams realizēt dažādus projektus ar daudzveidīgiem tehniskajiem risinājumiem. Tiešā pieredze, ko studējošie, realizējot savus dizaina projektus, iegūst, optimālu risinājumu meklēšanas procesā pārvarot materiālu pretestību, ir nepārvērtējami nozīmīga, jo paplašina jauno dizaineru pieredzes lauku un rada priekšnoteikumus individuālai profesionālas attieksmes izveidei.

Metāla dizaina apakšnozares kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu uzdevumu saturā ietilpst:
1. Dizaina pamati un ievadkursi specializācijā, kompozīcijas uzbūves principi, dizainera kvalifikācijai nepieciešamās teorētiskās disciplīnas: materiālu tehnoloģija, inženierpsiholoģija, tēlotāja ģeometrija, ergonomika, bionika.
2. Speciālie mākslas priekšmeti. Formas, krāsas un telpas izjūtu attīstīšanai studenti apgūst plaknes (2D) un telpas (3D) organizācijas principus, mācās zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu un speciālo formveidi.

Metāla dizaina katedrai ir savas darbnīcas.

Noderīga informācija:
- Personāls
- Studentu darbi
- Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
docents Arvīds Endziņš

Katedras docētāji:
- profesors Juris Gagainis;
- docents Andris Silapēters;
- izglītības metodiķe Rasma Pušpure.

Katedras kontaktinformācija:
metals@lma.lv