Kreisā mala
Labā mala
Vizuālās komunikācijas apakšnozare un katedra

Dibināšanas gads: 1987.

Vizuālās komunikācijas apakšnozare tīmeklī: www.vkn.lv, Facebook

Vizuālās komunikācijas apakšnozares programma aptver teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju apguvi, strādājot gan ar tradicionālajiem, gan ar digitālajiem izteiksmes līdzekļiem. Vizuālās komunikācijas apakšnozarē tiek sagatavoti audio-vizuālo mediju mākslinieki. Studējošie iegūst nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas radošam darbam ar digitālajām tehnoloģijām, foto un video darbu veidošanā, interneta vidē, tipografikā, iespiedgrafikā, kā arī veido un attīsta savu, mūsdienīgu radošo pasaules uzskatu un domāšanu.

Datortehnoloģijas, video un tipografika - tie ir trīs studiju virzieni, kas, savstarpēji mijiedarbojoties, veido vizuālās komunikācijas specializācijas kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu programmu. Tos nodrošina sekojoši mācību priekšmeti:
1) Kompozīcija. Katrā kursā ar studentiem strādā cits pasniedzējs, līdz ar to studējošie iepazīst dažādus pedagogus, kas ir Latvijā un ārvalstīs atzīti mākslinieki, viņu specializāciju, māksliniecisko domāšanu un darba stilu. Kompozīcijas nodarbības attīsta studentu radošo domāšanu strādājot gan plaknē, gan telpā, gan virtuālajā vidē.
2) Mediju kompozīcija. Kompozīcija, kurā tiek apvienoti vairāki dažādu mediju izteiksmes līdzekļi (attēls, skaņa, objekts, grafika, filma utt.) ar mērķi sasniegt vienotu, kopēju rezultātu.
3) Darbs materiālā. Iepazīstina ar iespiedtehnoloģiju pamatprincipiem - dobspiedi un augstspiedi. Divi mācību gadi tiek veltīti mūsdienīgai un universālai iespiedgrafikas tehnoloģijai - sietspiedei.
4) Izdevniecība. Iepazīstina ar iespieddarba veidošanas pamatiem, vēsturi un tā daudzveidīgajām izpausmēm mūsdienās. Studiju laikā tiek veidoti dažādu formu un mērogu iespieddarbu maketi.
5) Interneta studijas. Mājas lapas un mākslas projekti interneta vidē.
6) Video tehnoloģija un estētika. Video darbu plānošana, to uzņemšana, montāža un ieskaņošana.
7) Fotomācība. Fotoattēls kā radoša izpausme. Arī darbs fotostudijā.
8) Divdimensiju datormācība. Iepazīstina studējošos ar vektorgrafikas, pikseļgrafikas un maketēšanas programmām. Palīdz realizēt studentu radošās ieceres kompozīcijā un izdevniecībā.
9) Trīsdimensiju datormācība. Formveide virtuālajā telpā un animācija. Palīdz realizēt radošās ieceres kompozīcijā un mediju kompozīcijā.

Katedras ietvaros strādā Digitālo tehnoloģiju laboratorija, kas piedāvā gan katedras, gan visas Akadēmijas studentiem izvēles mācību priekšmetus - animāciju, kino vēsturi, poligrāfiju, WEB veidošanu, fotomācību, laikmetīgās mākslas vēsturi, kā arī organizē dažādu vieslektoru lekcijas.

Studiju laikā tiek stimulēta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs. Notiek regulāri braucieni uz svarīgiem starptautiskiem mūsdienu mākslas pasākumiem, piemēram, uz Venēcijas biennāli, DocumentaManifesta u.c.

Sadarbībā ar vairākām Eiropas augstākajām mācību iestādēm Erasmus programmas ietvaros notiek studentu mācību apmaiņas braucieni. Beidzot studijas Vizuālās komunikācijas apakšnozares bakalaura programmā, ir iespēja turpināt studijas Akadēmijas maģistrantūrā vai kādā citā Eiropas mākslas augstskolā. Studijas beigušie var strādāt reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, televīzijā, filmu veidošanas studijās, visur, kur tiek izmantotas mūsdienīgas digitālas tehnoloģijas, kā arī nodarboties ar individuālu radošo un komerciālo darbību.

Vizuālās komunikācijas katedrai ir savas darbnīcas un laboratorija.

Noderīga informācija:
Personāls
Foto galerija
Video galerija
Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Jānis Murovskis

Katedras docētāji:
- profesors Ojārs Pētersons;
- asociētais profesors Aivars Sprūdžs;
- asociētais profesors Kristaps Ģelzis;
- docents Raitis Šmits;
- docents Mārtiņš Ratniks;
- pasniedzējs Mārtiņš Lablaiks;
- pasniedzējs Aldis Kopštāls;
- Digitālās laboratorijas izglītības metodiķe Līga Marcinkeviča.

Katedras kontaktinformācija:
Tel.: +371 67320371