Kreisā mala
Labā mala
Humanitāro zinātņu katedra

Akadēmijas bakalaura un maģistra programmas paredz sniegt studentiem vispusīgu humanitāro izglītību, paplašinot viņu redzesloku un iepazīstinot ar mūsdienu humanitāro zinātņu sasniegumiem un dimensijām.

Vispārēja rakstura humanitāro kursu iekļaušana Akadēmijas mākslas un dizaina studiju klāstā pamatojas konceptuālā nostādnē - humanitārās zināšanas veido universālu personību ar attīstītu domāšanas daudzpusīgumu, neordināru uztveri un elastīgu radošo iztēli. Mūsdienu mākslas un kultūras realizācijas formu raksturs nosaka nepieciešamību pārvaldīt svešvalodas un kompetenti operēt ar humanitārām un kultūrvēsturiskām un kultūras teorijas zināšanām. Humanitārā izglītība ir pamats augstskolas absolventu spējai elastīgi reaģēt strauji mainīgajā radošās darbības un darba tirgus vidē. Komunikācija mūsdienu mākslas dzīvē prasa humanitāru un kultūrvēsturisku erudīciju un noteikta līmeņa kompetenci svešvalodās, ko nav iespējams apgūt bez sistemātiski organizētām studijām.

Noderīga informācija:
Personāls

Katedras vadītājs:
profesors Dr. phil. Andris Rubenis

Katedras docētāji:
- asociētais profesors Dr. phil. Jānis Taurens;
- asociētais profesors Dr. hist. Mārtiņš Kuplais;
- asociētā profesore Dr. philol. Biruta Ķēde;
- lektore Ilze Vītola;
- līgumdarbiniece Maija Oginta.