Kreisā mala
Labā mala
ERASMUS+ prakse

Ik gadu, lielākoties martā vai aprīlī, Ārlietu un izstāžu daļa izsludina Eiropas Savienības programmas Erasmus+ stipendiju konkursu prakses perioda īstenošanai Erasmus+ programmas dalībvalstīs.

Praksi iespējams īstenot Erasmus+ programmas dalībvalstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Lielbritānijā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maķedonijā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Ungārijā, Vācijā un Zviedrijā, kā arī Erasmus+ partnervalstī Šveicē.

Prakses periods ir laika posms, kas pavadīts organizācijā kādā no programmas dalībvalstīm. Kopējais vakanto prakses vietu skaits tiek aprēķināts, ņemot vērā attiecīgajam studiju gadam piešķirto Eiropas Savienības finansējumu konkrētajam studiju gadam, bet vidēji tas ir ap 20 prakses mobilitātēm viena studiju gada ietvaros.

Erasmus+ prakses programmu var izmantot visu studiju līmeņu studenti: Bakalaura programmas 1., 2., 3. un 4. kursa studenti, Maģistra programmas 1. un 2. kursa studenti, kā arī Doktorantūras 1., 2. un 3. kursa student, tomēr praksē nedrīkst doties Bakalaura 4. kursa, Maģistra 2. kursa un Doktorantūras 3. kursa studenti attiecīgā kursa pavasara semestrī.

Stipendiju konkursā drīkst piedalīties arī tie studenti, kuri jau ir bijuši studiju vai prakses mobilitātē iepriekš un saņēmuši Mūžizglītības programmas Erasmus vai programmas Erasmus+ stipendiju, taču jārēķinās, ka kopējais Erasmus mobilitātes ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus. Vienā studiju līmenī var tikt realizētas vairākas studiju un prakses mobilitātes, nepārsniedzot to kopējo ilgumu - 12 mēnešus.

Lieliska programmas Erasmus+ iespēja ir doties praksē viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas, taču ar noteikumu, ka prakses pieteikums iesniegts pēdējā studiju gadā, kamēr students vēl studē.
Neseno absolventu prakses mobilitāte tiek iekļauta tā studiju cikla mobilitātē, pēc kuras absolvents dodas praksē.

Minimālais prakses mobilitātes periods ir 2 mēneši, savukārt maksimālais - 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros.

Stipendiju apjomu Erasmus+ programmā uz visām programmas dalībvalstīm nosaka Valsts izglītības attīstības aģentūra, un tas ir atkarīgs no Eiropas Savienības finansējuma un Latvijas Valsts piešķirtā līdzfinansējuma apjoma attiecīgajam studiju gadam. Stipendijas domātas, lai palīdzētu segt ar praksi ārvalstīs saistītās izmaksas, taču negarantē visu izdevumu segšanu. Skaties pielikuma dokumentu - Stipendiju apjoms.

Prakses vietu izvēlas students, ņemot vērā individuāli interesējošo savā specialitātē un pirms pieteikšanās konkursā, saņem uzņemošās organizācijas piekrišanu prakses mobilitātei.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi inta.rubule@lma.lv jāiesūta sekojoši dokumenti:

• Aizpildīta Erasmus+ prakses konkursa pieteikuma anketa
• CV (angļu valodā)
• Motivācijas vēstule (angļu valodā)
• Apstiprinājuma vēstule vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
• Apliecinājums par svešvalodas prasmi (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā, un tml.);
• Portfolio (līdz 5MB, var būt links uz mājaslapu, blogu, utt.).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2018./2019. studiju gada Erasmus+ prakses stipendiju konkursam: BEIDZIES! (2018. gada 31. maijā)

Noderīgi dokumenti pieteikuma sagatavošanai:
Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļa ik gadu organizē „Erasmus prezentāciju dienu”, kur iespējams iegūt detalizētāku informāciju par Erasmus+ programmu un iepazīt iepriekšējo studiju gadu studentu gūto pieredzi augstskolās un prakses vietās, taču studenti ir laipni gaidīti arī Ārlietu un izstāžu daļā O., T., un C. laikā no 10.00 – 17.00, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Vairāk par studentu pieredzi iespējams izlasīt sadaļā "Erasmus+ pieredze"
ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM)

Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību Eiropā, salīdzināt to un atzīt visus studiju rezultātus. Tā palīdz nodrošināt kvalitāti, atvieglo studiju rezultātu  pārnesi starp dažādām augstākās izglītības institūcujām un dod iespēju augstāko izglītību iegūt elastīgākos veidos. ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, līdz ar to ārvalstīs veiktā prakse tiek atzīta LMA, novērtēta ar kredītpunktu skaitu un iekļauta studenta sekmēs. Par sekmīgi aizvadītu praksi uzņēmums studentam izsniedz apliecinājumu, uz kura pamata notiek prakses atzīšana LMA.
Prakšu piedāvājumi:
Prakses piedāvājums Kling&Bang Islandē
Vasaras prakse Ragnar Kjartansson mākslas studijā Reikjavīkā
Dizainers studijā Roterdamā
Dažādas prakses iespējas Islandē
Mākslas galerijas asistenta prakses vieta Spānijā – Addaya Centre D’art Contemporani
Prakses vieta galerijā - grāmatveikalā Slovēnijā – Galerija Fotografija
Prakses vieta arhitektūras un urbānā dizaina jomā Horvātijā – NONA d.o.o.
Prakses vieta arhitektu birojā Čehijā – Atelier 8000 Ltd
Galerijas direktora asistenta prakses vieta Čehijā - Galerie Hollar
Web dizainera prakses vieta Spānijā - GeeksHubs
Prakses vieta tūrisma aģentūrā Itālijā - Antroposervice sas di Di Andrea Franco
Prakses vieta Web dizaina jomā Portugālē - School of Arts and Humanities
Web dizainera un multimediju jomas prakses vieta Portugālē - Technological Park of Óbidos
Prakses vieta grafikas dizaina jomā Spānijā - Keksia Ltd
Prakses vieta grafikas dizaina jomā Horvātijā - Bunch
Prakses vieta grafikas dizaina jomā Londonā - Arklu Ltd
Prakses vietas Slovēnijā - Museum of Transitory Art
Mākslas menedžmenta u.c. prakses vietas Grieķijā - Dora Stratou Dance Theatre
Grafikas dizainera prakses vieta Horvātijā - Opportunus d.o.o.
Web dizainera prakses vieta Horvātijā - Opportunus d.o.o.
Prakses piedāvājums grafiskā dizaina jomā Lielbritānijā - Sky Star Media Limted
Zīmola dizainera un WEB dizainera prakses vietas Portugālē - Lisabonas Universitātē
Prakses vieta animācijas jomā Lielbritānijā - West Highland Animation
Prakses vieta animācijas studijā Lielbritānijā - Distant Future Animation Studio
Prakses vieta dizaina studijā Berlīnē - Artcollective KLUB7
Prakses vakance Vācijā - KUNOweb un KUNOradio
Prakses vieta Vācijā dizaina jomā - Kirpal Energietechnik
Prakses vietas Leipcigā - absolutGPS
Prakses vieta stikla mākslas darbnīcā Luksemburgā
Prakses vieta dizaina un arhitektūras uzņēmumā Vīnē - PLANET ARCHITECTS
Prakses vieta dizaina un arhitektūras uzņēmumā Spānijā - Bordallo y Carrasco Arquitectos
Grafikas dizainera prakses vieta Spānijā - CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE VIGO
Prakses vietas Valensijā
Grafikas dizaineru, animatoru u.c. prakses vietas Portugālē - INSIZIUM
Prakses vietas Maltā
Prakses vieta Lisabonā grafikas dizaina jomā – Leda Software
Prakses vietas Slovākijā
Prakses vietas Tallinā modes nozarē – Baltika Group
INFORMĀCIJA APSTIPRINĀTAJIEM STUDENTIEM

Kas jādara pirms došanās uz prakses vietu?
1. Jānoslēdz prakses līgums (Learning Agreement Traineeship) starp LMA, prakses organizāciju un studējošo, kas paredz prakses programmas īstenošanu prakses vietā. 
3. Jānoslēdz finansējuma līgums par piešķirto Erasmus+ stipendiju un mobilitātes noteikumiem.
4. Jāpiesakās un jāsaņem Eiropas Veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un jāveic nepieciešamā apdrošināšanās.
• Pēc finansējuma līguma noslēgšanas, studentam tiek ieskaitīta Erasmus+ stipendijas daļa.
• Pēc uzaicinājuma saņemšanas savā e-pastā, students elektroniski izpilda pirmo valodas novērtējuma testu.

Kas jādara atrodoties prakses vietā?
• Studentam jāievēro noslēgtā Erasmus+ finansējuma līguma noteikumi, jāpavada prakses organizācijā pilns prakses periods, ievērojot prakses līguma nosacījumus.
• Jebkādu problēmu vai neskaidrību gadījumā jāsazinās ar LMA Ārlietu un izstāžu daļu, un jebkuras izmaiņas prakses programmas līgumā (Learning Agreement Traineeship) nevilcinoties rakstiski jāsaskaņo ar LMA un prakses organizāciju.
• Prakses perioda beigās no prakses vadītāja jāsaņem prakses līgumu (Learning Agreement Traineeship), ja tas nav jau iepriekš atsūtīts uz LMA, kā arī pilnībā aizpildītu apstiprinājuma vēstuli (Letter of Confirmation).

Kas jādara pēc atgriešanās no prakses vietas?
• Atgriežoties no stažēšanās prakses organizācijā, ne vēlāk kā divu nedēļu laikā students Ārlietu un izstāžu daļā iesniedz Erasmus+ mobilitāti apstiprinošu apliecinājumu no prakses organziācijas (Letter of Confirmation) un apstiprinātu līgumu par prakses programmu (Learning Agreement Traineeship).
• Ja students Erasmus+ prakses laikā ir ieguvis vairāk nekā 30 ECTS semestrī vai 60 ECTS gadā, Studiju daļa vai Maģistratūra pieņem lēmumu par pārsniegto kredītpunktu iekļaušanu studenta sekmēs.
• Ja prakses laikā students nav ieguvis nepieciešamo kredītpunktu skaitu, atgriežoties no praktizēšanās, studentam jānokārto papildus priekšmets/i, iepriekš vienojoties ar savu katedras vadītāju un Studiju daļu vai Maģistratūru.
• Pēc uzaicinājuma saņemšanas savā e-pastā, students izpilda otro (noslēdzošo) valodas novērtējuma testu.
• Viena mēneša laikā pēc atgriešanās no prakses vietas students Erasmus+ elektroniskās uzskaites sistēmā aizpilda individuālo Erasmus+ mobilitātes atskaiti (Individual Participant Report).
• Viena mēneša laikā pēc atgriešanās students e-pastā inta.rubule@lma.lv iesūta atskaiti – prakses mobilitātes aprakstu latviešu valodā un vizuālos materiālus saskaņā ar norādītajām vadlīnijām atskaites sagatavošanā:
• Apraksts (WORD formātā) vismaz divu A4 lapaspušu apjomā brīvā formā, kas sastāv no šādām sadaļām:
1. Kāpēc izvēlējies piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē un kāda bija pieredze sadarbībā ar LMA un prakses organizāciju pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā?
2. Pilsētvide.
3. Sadzīve un valoda (arī spilgtākie iespaidi dzīvojot ārpus Latvijas sprakses perioda laikā).
4. Prakses vieta.
5. Vērtējums un atziņas (arī profesionālie un personiskie ieguvumi no prakses mobilitātes, praktiski padomi citiem studentiem, kuri apsver iespēju piedalīties mobilitātē).
• 10 fotogrāfijas (JPG formātā) labā kvalitātē no pilsētas, prakses vietas, prakses procesa, sadzīves, un tml.
• Pēc visu atskaišu dokumentu nodošanas studentam tiek pārskaitīta Erasmus+ stipendijas atlikusī daļa.
• Nākamā mācību gada laikā students piedalās Ārlietu un izstāžu daļas organizētajā Erasmus+ prezentāciju dienā ar prezentāciju saskaņā ar Ārlietu un izstāžu daļas izstrādātajām vadlīnijām tās sagatavošanā.

Nepieciešamie dokumenti prakses mobilitātei: