Kreisā mala
Labā mala
LIETUVA
Inguna Audere, Stikla mākslas katedras pasniedzēja

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola vai uzņēmums: Lietuvas Mākslas akadēmija
Pilsēta: Viļņa
Specialitāte: Stikla māksla
Studiju gads: 2013/2014

"Erasmus" docēšanas mobilitāte ir iespēja papildināt pedagoģisko pieredzi, stiprināt jau esošos un dibināt jaunus kontaktus, kas lieti noder starptautisku sadarbības projektu īstenošanā – tas bija kā vadmotīvs pieteikties mobilitātei.
Sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo augstskolu gan pirms un pēc mobilitātes, gan tās laikā bija ļoti atbalstoša un ieinteresēta attieksme. Ir nozīmīgi būt kontaktā ar kaimiņvalstu augstskolām, jo kopā veidojam lielāku reģionu – Baltijas valstis.
Personīgs guvums, docējot uzņemošajā augstskolā, ir pieredzes stiprināšana, uzstājoties starptautiskā vidē. Īpaši interesanti un iedvesmojoši ir savstarpējās komunikācijas aspekti, jo tad rodas būtiski radoši un arī pedagoģiski jautājumi, uz kuriem abām pusēm ir vērts meklēt atbildes.

LMA ieguvums no manas mobilitātes ir Stikla mākslas apakšnozares atpazīstamības stiprināšana un savstarpējas sadarbības veicināšana nozares ietvaros, kas tiešā veidā atsaucas uz studentu jaunradi un ieinteresētību stikla mākslā.
Lielākie izaicinājumi, sagatavojot un vadot lekcijas ārvalstu studentiem, ir nodrošināt kvalitatīvu vizuālo materiālu un intereses noturīgumu lekcijas laikā.

Ir svarīgi atstāt uzņemošajā augstskolā labi sagatavotu informatīvo/vizuālo materiālu saistībā ar mobilitātes aktuālo tēmu. Praksē ir pierādījies, ka mobilitātes laiks kalpo kā impulss padziļinātai interesei, kas rodas vēlāk. Tādā gadījumā pieejamie materiāli ir noderīgi.

"Erasmus" programmā viss ir noorganizēts labi un saprotami. Komunikācija ir pietiekama un skaidra, tas arī veicina labās atsauksmes un vēlmi arī turpmāk izmantot šādas iespējas.
Ausma Šmite, Grafikas katedras pasniedzēja, metodiķe

Mobilitātes veids: Docēšana
Uzņemošā augstskola: Lietuvas Mākslas akadēmija
Pilsēta: Viļņa
Specialitāte: Grafika (Litogrāfija)
Studiju gads: 2014/2015

Iemesli pieteikties mobilitātei bija ļoti vienkārši – strādājot specifiskā un sarežģītā grafikas mākslas tehnikā (litogrāfija), jebkura zināšanu un prasmju apmaiņa papildina un uzlabo kopējo zināšanu bāzi.

Ar Viļņas Mākslas akadēmiju esmu sadarbojusies gan pirms, gan pēc mobilitātes. Galvenokārt tas noticis, pateicoties ilgajām un stabilajām draudzības saitēm starp abu akadēmiju Grafikas apakšnozaru katedrām. Katru gadu tiek rīkoti kopīgi pasākumi – studentu un pasniedzēju apmaiņas vizītes, meistardarbnīcas, kopīgi plenēri un apmaiņas izstādes. Varētu teikt, ka mana individuālā mobilitāte organiski iekļāvās ilgtermiņa sadarbības plānos.

Viļņas Mākslas akadēmijā vadīju praktisko meistardarbnīcu, līdz ar to gan akadēmiskie, gan personiskie ieguvumi ir cieši saistīti – tā ir darba pieredze, jaunu tehnisko paņēmienu apgūšana, metodikas uzlabošana un iespēja izmēģināt, cik labi spēju darboties neierastā darba vidē.

Mobilitāte deva vajadzīgo impulsu mācību metodikas mainīšanai, studiju kursa satura pārskatīšanai un iespēju dalīties ar iegūtajām zināšanām gan ar kolēģiem, gan studentiem.

Lielākais izaicinājums šādām meistardarbnīcām ir laiks un materiāli. Kaut arī darbnīcas plāns tika sastādīts ļoti rūpīgi, balstoties uz Viļņas Mākslas akadēmijas pasniedzēju ieteikumiem, jau atrodoties mobilitātē, viss ļoti ātri mainījās. Arī darba materiāli un tehnika atšķīrās no jau ierastā. Tomēr tie nebūt nav negatīvi aspekti, drīzāk, lietas, ar kurām laikus jārēķinās un jāsagatavojas dažādiem scenārijiem.

Docēšanas mobilitāte ir izcila iespēja mācīties un izmēģināt. Tā ir pieredze, no kuras labākajā gadījumā iegūst ļoti daudzi un kas var kalpot kā pamats arī turpmākajai sadarbībai.