Kreisā mala
Labā mala

Grafikas apakšnozare un katedra 

Dibināšanas gads: 1921. 

Grafikas katedra tīmeklī: lmagrafika.comFacebookTwitter.

Grafikas specializācijas studiju obligātās izvēles kursu galveno apjomu veido kompozīcijas priekšmeti un tehnoloģiju studijas. Studijas grafikas apakšnozarē dalās divos virzienos:

1. „Grafikas mākslā", kur liela vērība ir pievērsta grafikas tehniku (estampa priekšmetu) apguvei, līdz minimumam samazinot mācību kursus grāmatu grafikā. Paralēli tehnisko paņēmienu apgūšanai īpaši tiek veicināta studentu mākslinieciskā jaunrade un eksperimenti. Studentu uzmanība ir orientēta galvenokārt uz aktuālās mākslas un grafikas attīstības tendencēm pasaulē. Mūsdienu grafika, iekļaujoties modernās mākslas kontekstā, pieļauj plašu dažādu materiālu izmantošanu un žanru sintēzi.

Svarīgākās grafikas tehniku grupas, kas tiek piedāvātas grafikas mākslas studijām ir:
1) augstspieduma tehnikas: kokgriezums, kokgrebums, linogriezums;
2) dobspieduma tehnikas: oforts, akvatinta, aukstā/sausā adata, mecotinta, vara gravīra, mīksta laka u.c. tehniskie paņēmieni;
3) litogrāfija.

2. „Grāmatu grafikā", kur studiju saturā līdz minimumam ir samazināts kursu apjoms estampa priekšmetos, vienlaicīgi paplašināts ar poligrāfijas nozari saistīto mācību kursu skaits un apjoms. Grāmatu grafikas programma ir paredzēta reflektantiem, kuri vēlas iegūt kvalificētu poligrāfijas mākslinieka un datormākslinieka izglītību (Grafikas katedrā ir sava datorklase, mācību darbs notiek ar Macintosh datoriem). Studiju programma grāmatu grafikā aptver ne tikai grāmatu mākslu, bet ar poligrāfijas nozari saistītu visa veida iespieddarbu - grāmatu, katalogu, bukletu, preses un reklāmas izdevumu, CD, video u.c. māksliniecisko noformējumu.

Galvenie akcenti mācību procesā tiks vērsti uz radošas izdomas prioritāti, atraktīvu ideju praktisku realizāciju. Studiju laikā tiek plānoti dažādi savstarpējas sadarbības modeļi ar izdevniecībām un grāmatu apgādiem, tipogrāfijām, papīra izplatītājiem un citām poligrāfijas organizācijām.

Grāmatu grafikas studiju programmas stratēģiskais mērķis ir radīt atbilstošus apstākļus radošiem, atraktīvi domājošiem studentiem, kuri:
1) apgūst iemaņas patstāvīgi sagatavot ikvienu iespieddarbu, atbilstoši tā specifikai;
2) brīvi pārvalda attiecīgā izdevuma veida kompozīcijas principus, prot sagatavot savas idejas poligrāfiski izpildāmas;
3) pārzina poligrāfiskā darba pamatprincipus, komunikāciju ar pasūtītāju, galvenos ekonomisko aprēķinu principus u.tml.;
4) pārvalda nepieciešamās datorprogrammas, iespieddarbu praktisko sagatavošanu drukai.

Abas studiju programmas paredz specializācijai atbilstošus mācību kursus gan grafikas mākslā (estamps/grafikas tehnikas), gan grāmatu grafikā.

Grafikas studiju saturu papildina divdimensionālās ekspresivitātes studijas, eksperimenti ar autortehniku izveidi, plenēra studijas ar uzsvaru uz zīmēšanas priekšmetu - neregulāru dabas formu un arhitektūras objektu un to detaļu studijas, distances, telpiskuma un atmosfēriskuma studijas brīvā dabā.

Grafikas apakšnozares studijas pēdējo sešu gadu laikā ir nozīmīgi attīstījušās kā studiju procesa organizācijas, tā arī studiju satura un plānojuma ziņā. Specializācijas studiju plānojums ir izveidots praktiskās nodarbības semestra ietvaros organizējot īsos posmos, kur katram no posmiem atbilst noteikts paveicamā darba daudzums. Grafikas tehnikas ir grupētas noteiktos loģiskos moduļos un tehniskā aprīkojuma izmantošana ir optimizēta. Ir izveidota datorklase, kura var nodrošināt specializācijas studentiem gan nepieciešamās pamatzināšanas darbam ar datorprogrammām, gan arī studijas „Grāmatu grafikā", sākot ar 2007./2008. studiju gadu.

Studijas grafikas nodaļā noslēdz meistardarbnīcu studijas, kur studējošie veido savu individuālo mākslas valodu un realizē diplomdarbus izvēlētajā tehnikā vai izstrādā autortehniku. Diplomdarbi tiek realizēti koleģiālā sadarbībā ar akadēmiskajiem mācībspēkiem un atzītiem māksliniekiem - tehniskajiem ekspertiem.

Grafikas katedrai ir savas studiju darbnīcas un grafikas tehniku darbnīca.

Grafikas specializācijas studenti regulāri piedalās mākslas izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Grafikas katedras īstenotā studiju darba kvalitāte ir atzīta kā profesionālajās, tā arī ar izglītību, mākslu un nozares darba tirgu saistītajās aprindās Latvijā un ārzemēs.

Noderīga informācija:
Personāls
Studentu darbi
Mācību priekšmeti

Katedras vadītājs:
profesors Guntars Sietiņš

Katedras docētāji:
- emeritētais profesors Valdis Villerušs;
- profesors Juris Petraškevičs;
- asociētais profesors Aivars Sprūdžs;
- asociētais profesors Kristaps Ģelzis;
- docents Anatolijs Šandurovs;
- izglītības metodiķe Anna Zvaigzne;
- lektore Vita Lēnerte;
- lektore Rūta Briede;
- pasniedzējs Paulis Liepa;
- pasniedzēja Sabīne Vekmane.