Kreisā mala
Labā mala
HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Zīmēšana
Gleznošana
Mākslas studijas (Zīm / Glezn)

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA.
Kompozīcija
Konceptuālā kompozīcija
3D kompozīcija
Šķiedras kompozīcija
Speciālā skicēšana
Darbs materiālā
Digitālā aušana
Digitālā izšūšana
Datormācība
Interjermācība
Tekstilķīmija
Aušanas teorija
Grafikas tehnikas
Anatomija
Tekstilmākslas vēsture

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA.
Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.
Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Datorgrafika
Fotogrāfija