Kreisā mala
Labā mala
Mākslas akcija "Pastaiga Nr. 2"
2011. gada 28. februārī no plkst. 9:30 līdz 12:00 notiks mākslas akcija „Pastaiga Nr. 2". Maršruts: Latvijas Mākslas akadēmija (pulcēšanās Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā) - Kultūras ministrija - Esplanāde - Ministru kabinets.
Paziņojums presei par mākslas akciju PASTAIGA-2 un Ministru kabineta apstiprināto konsolidācijas pasākumu sarakstu 2011. gadam

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija iepazīstoties ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1. marta sēdē akceptēto precizēto konsolidācijas pasākumu sarakstā 2011. gadam minēto informāciju, ka Kultūras ministrijai „finansējums tās pārraudzībā esošajām mākslas augstskolām šogad netiks samazināts, savukārt, nākamgad plānoto provizorisko samazinājumu mākslas augstskolām 114 630 latu apmērā precizēs līdz gada beigām, kad Izglītības un zinātnes ministrija būs veikusi studiju programmu dublēšanas izvērtējumu", ar gandarījumu atzīst, ka Latvijas Republikas Ministru kabinets ir ņēmis vērā mākslas akcijā „Pastaiga-2" pausto, plašās mākslas augstākās izglītības norisēs ieinteresētās sabiedrības daļas viedokli kultūrizglītības finansēšanas jautājumos, un, ka Latvijas Republikas kultūras ministre Sarmīte Ēlerte ir turējusi studējošajiem izteikto solījumu - nodrošināt to, ka budžeta dotācijas samazinājums Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajām mākslas augstskolās proporcionāli nebūs lielāks, kā Izglītības un zinātnes pārraudzībā esošajām augstskolām.

Sasniegtais kompromiss ir uzlūkojams par drošu pamatu turpmākajām diskusijām par kultūras un mākslas augstākās izglītības lomu Latvijas valsts kultūrpolitikā un par kultūras un mākslas augstākās izglītības nozīmi Latvijas valstī. Tāpat arī, izteiktais pieņēmums, ka „nākamgad plānotais provizoriskais samazinājums mākslas augstskolām 114 630 latu apmērā tiks precizēts līdz gada beigām, kad Izglītības un zinātnes ministrija būs veikusi studiju programmu dublēšanas izvērtējumu", ļauj cerēt, ka mehānisku samazinājumu vietā sekos pārdomāta rīcība un līdz ar studiju programmu izvērtēšanu un augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņu, iekļaujot tajā arī radoši mākslinieciskās darbības rezultātos balstītus vērtējumu kritērijus, izdosies kliedēt jebkurus pieņēmumus par to, ka tās būtu Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija, kuras būtu veikušas kādu studiju programmu dublēšanu.

Ņemot vērā akcijas laikā izskanējušos ierosinājumus un arī sabiedrības pārstāvju izteiktos jautājumus par mākslas un kultūras izglītības jautājumiem Latvijā, Latvijas Mākslas augstskolu asociācija plāno jau tuvākajā laikā sasaukt Latvijas forumu kultūrizglītības un mākslas izglītības jautājumos, kura ietvaros būtu nepieciešams apkopot un izdiskutēt nozares pārstāvju viedokļus par Latvijas kultūrizglītības situācijas stāvokli, tās lomu sabiedrībā un tās nozīmi konkurētspējīgas un modernas, bet vienlaikus savas saknes rūpīgi kopjošas 21. gadsimta Latvijas veidošanā.

Vienlaikus Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija vēlas izteikt savu atzinību un visdziļāko pateicību visiem studējošajiem un Latvijas Studentu apvienībai, visiem pasniedzējiem un darbiniekiem, visiem mākslas skolu audzēkņiem un viņu vecākiem, visiem kultūras iestāžu darbiniekiem, aktieriem, mēdiju pārstāvjiem un visiem, kuriem nebija vienaldzīga Latvijas izglītības, mākslas un kultūras nākotne, izsakot cerību, ka mākslas akcija „Pastaiga-2" kalpos studentiem kā iedvesmojošs piemērs tam, ka demokrātiskā valstī ir iespējams panākt pārmaiņas ar demokrātiskiem līdzekļiem, izrādot savu pilsonisko pārliecību un sociālo aktivitāti.

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija īpaši vēlas pateikties Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzēvičam, kurš operatīvi saskaņoja mākslas akciju „Pastaiga-2" un īpaši izteikt atzinības vārdus valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri apzinīgi pildīja savus pienākumus, vienlaikus ar sapratni un simpātijām uztverot mākslas akcijas norisi.

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija vēlas īpaši pateikties Latvijas Republikas kultūras ministre Sarmītei Ēlertei, kura izrādīja ieinteresētību kultūras augstākās izglītības jautājumos un kura panāca apsolīto praktiski atceļot finansējuma samazinājumu, un visam Latvijas Republikas Ministru kabineta, kurš izrādīja izpratni šajos jautājumos.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija apvieno Latvijā akreditētas mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Latvijas Mākslas augstskolu asociācija mērķi ir: sekmēt Latvijas mākslas augstskolu darbību; veicināt augstākās izglītības mākslās attīstību, kā arī mākslas vēstures un citu ar mākslām saistīto zinātņu nozaru attīstību; veicināt Latvijas mākslas augstskolu sadarbību un kopējo pasākumu organizēšanu; pārstāvēt Latvijas mākslas augstskolas Latvijā un ārvalstīs, valstiskās un nevalstiskās institūcijās.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācija darbojas saskaņā ar Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas statūtiem.

Papildus informācija:
Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors, docents Andris Teikmanis
Tel.: +371 29995098
E-pasts: andris.teikmanis@lma.lv

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kas apvieno trīs Latvijas Valsts kultūras, mākslas un radošo industriju pamatu veidojošās mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, pievēršot sabiedrības uzmanību 22. februārī Latvijas Republikas Ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā pieņemto lēmumu sekām kultūras un mākslas augstākai izglītībai un lēmumu pieņemšanas nedemokrātiskai praksei, 28.februārī no plkst. 9:30 līdz 12:00 rīkos mākslas akciju „PASTAIGA - 2".

Mākslas akcijas „PASTAIGA - 2" norises maršruts: Latvijas Mākslas akadēmija ( pulcēšanās Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā ) - Kultūras ministrija - Esplanāde - Ministru kabinets.

Atgādinām, ka 22. februārī Latvijas Republikas Ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā pieņēma lēmumu par valsts apmaksāto studiju vietu skaita augstskolās samazināšanu - no IZM budžeta par 600 000 latiem, no Kultūras ministrijas budžeta - par 400 000 latiem, kas tika plānots jau no šā gada 1. septembra, attiecīgi 2011. gadā sastādot samazinājumu IZM budžetā 194 000 latu un KM budžetā - 132 000 latu. Šāds samazinājums sekām kultūras un mākslas augstākajā izglītībā faktiski nozīmē to, ka šogad studijas par budžeta līdzekļiem uzsāks par 60% vai par 149 studējošiem mazāk nekā iepriekšējos gados.

Tomēr visnekompetentākais bija šo samazinājumu pamatojums - "samazināt valsts apmaksāto studiju vietu skaitu augstskolās, kurās tiek realizētas dublējošas programmas", vienlaikus nespējot pamatot, kuras tieši studiju programmās šobrīd dublē Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija, un kāpēc par šo dublēšanu, ja tādu veic citas augstskolas būtu jāsoda tieši tās augstskolas, kurām kultūras un mākslas augstākās izglītības programmas ir to pamatdarbības veids.
Komentāri
Keith [ 21:44 03.10.2018. valleriaali67 [at] gmail.com ]
Es gribētu uzdot šo jautājumu pirms doties uz manu publisko paziņojumu šeit. Ja likumīga aizdevuma iegūšana tiešsaistē ir tikpat vienkārša kā tas ir minēts visos šajos izgatavotajos vai dublētajos kredīta raksturojumos, kurus esmu lasījis internetā, tad kāpēc mans mīļais vīrs un mani noraidīja tiešsaistes aizdevums piecas reizes pēc tam, kad to bija apkaunots 42 000 $? Dolāri? Tas ir tikai tas, kā tuvs ģimenes draugs devis savam vīram un man e-pastu no uzticamas aizdevuma sabiedrības, kas pazīstama kā Valleria Ali kredīti. Manā lieliskajā pārsteigumā es saņēmu manu aizdevuma summu 165 000 ASV dolāru apmērā. Sazinieties ar viņu ar šo e-pastu arī tad, ja jūs interesē, izmēģiniet to, tas man ir noderīgs, nav nekāda veida krāpšanas, un tas nekad nenodrošina uzticamu aizdevuma pamatu. E-pasts: valleriaali67@gmail.com ir ļoti likumīgs un uzticams bez jebkādas veida izkrāpšanas: valleriaali67@gmail.com
EllinasFinances@gmail.com [ 01:22 24.04.2018. abab31153 [at] gmail.com ]
Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan Amount Needed:
- Loan Duration:
- Purpose Of Loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: EllinasFinances@gmail.com
FIFOCapitals@gmail.com [ 01:22 24.04.2018. abab31153 [at] gmail.com ]

Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

Please Fill the Application Form Below:
- Complete Name:
- Loan Amount Needed:
- Loan Duration:
- Purpose Of Loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com
Eļina [ 11:22 03.03.2011. ]
Ārprāts, nu neesiet taču tādi kapitālistu cūkas skaitot cik kurš ir patērējis valsts līdzekļus. Valstij par mums ir jārūpējas un tai jāspēj nodrošināt arī loderi un halturšiki, kā arī mākslinieku darbi.Ja valsts ir tik efektīva, ka tai nav neviena liekēža un neviena skaidām aptraipīta pīpmaņa, tas nozīmē, ka tai nebūs arī mākslinieku un intelektuāļu, jo visi cilvēki būs aizpildīti nepārtrauktā darbā, lai attaisnotu līdzekļu patēriņu un tas jau izskatās pēc fašisma.
Rūdolfs [ 15:46 02.03.2011. ]
Nav jau tā ka LMA ir šķīstības un tikumības paraugs un tā arī nebūs, jo māksla tāda ir. Haltūras, loderēšana un tējas dzeršana! Un šīs nodarbes akadēmijā var lieliski apgūt, pārējo jādabon pašam no sevis laukā.
sociāldemokrātisko ideju aizstāvis [ 20:45 01.03.2011. ]
To: palma
Es piekrītu, ir nepieciešams mainīt vairākas lietas akadēmijas darba organizācijā, bet, vai Tev ir kādi konkrēti piedāvājumi vai tikai vispārēji saukļi? Jāsaka gan, ka kaut kā Tev ir paslīdējis garām tas, ka akadēmijā jau ļoti sen ir vakara kursi, kur par maksu cilvēki iet pagleznot, pazīmēt. Derētu gan zināt, cik un kur tieši aiziet šī naudiņa?
To: Kristaps
Cik ir sanācis dzirdēt, šie vīriņi strādā par minimālo atalgojumu un akadēmijai tomēr ir nepieciešami vairāki darbinieki, kuri veic vienkāršās apkopes un remonta darbus. Un tā nu tiešām ir taupīšana uz sērkociņiem, ja kāds sāks skaitīt, cik stundas viņa slīpripa dilst akadēmijas nepieciešamībām, cik savās interesēs. Nu esat taču reālisti, šobrīd runa ir par pārdesmit latiem mēnesī.
Par Telpu un tenikas izmantošanu:
Tas, ja pasniedzēji izmanto tehniku ir diskutabls un patiesi neviennozīmīgs jautājums, tomēr, ja vien tas nekādi neietekmē studentu mācību procesu, jau atkal izskatās pēc "sērkociņu projekta". Tomēr, ja tas tiešām ietekmē mācību procesu, pilnīgi piekrītu - tas ir nepieņemami!
analizējot par nodaļu izmaksām, ir negodīgi visā vainot stikliniekus un keramiķus, jo viņiem taču ir tehnika, kas iespējams, daudz tērē elektrību. Tomēr, vai salīdzinoši, tas ir vairāk par to, cik maksā modeļi gelznotājiem, vai daudzie, patiesi dārgie MacPro datori audiovizuāliem...?
Tas, ko es gribu pateikt ir, ka es arī esmu students un reizēm neesmu mierā ar akadēmijā notiekošo, bet, ja vēlamies kaut ko mainīt, ir jāspēj domāt racionālāk.
R [ 17:01 01.03.2011. ]
Jū-hu! Apsveicu Jūs un Mūs! Valdība vienojusies nemazināt budžeta vietas augstskolās! Malači Jūs to izdarījāt!
Renāte [ 00:40 01.03.2011. ]
Varbūt varētu ieviest maksas īri par telpu izmantošanu, ja to dara skolotājs. Par visai simbolisku maksu- tā ka vilks paēdis un kaza dzīva. Tur pat nevajadzētu nekādu dižo sistēmu. Maksā par stundām diezgan aptuveni, pie sīkumiem nepiekasoties. Var jau arī izveidot sistēmu, kur īrētājs apzīmē, kādu tieši nodaļas inventāru viņš izmantos, bet tur tāpat šmauktos, tā ka nav lielas jēgas pie sīkumiem ķerties.
Kristaps [ 17:53 28.02.2011. ]
Es tā arī nesapratu, ko dara tie daudzie pagarbstāva cilvēki akadēmijā? Cik šīs darbavietas ir pamatotas? Neapšaubu profesoru ieguldījumu mācību procesā, bet ko dara tie mūždien skaidām apbirušie tipiņi, kas taisa kaut kādas savas lietas, ilgi pīpē, dzīvo savu dzīvi paralēli? Vai viņi mums visiem ir jāuztur?
palma [ 17:41 28.02.2011. ]
Jā, LMA pilnīgi noteikti ir vajadzīgas reformas. Ja padomā ir daudz iespēju, kur ekonomēt un šādā ziņā beidzot arī pieiet lietām racionāli - nopietni jāpārskata štata vietas-darbinieku lietderība akadēmijai-ir kas strādā un ir kas loderē, jābeidz ļaut izmantot darbnīcas ārpus studiju laika, jāveido maksas kursi interesentiem, kas vēlas vienkārši pamācīties gleznot vai ko citu-domāju, ka iespēju ir pietiekoši daudz. Un iespējams, ka nekas traks arī nenotiktu, ja katrai nodaļai būtu j'aškiras no kādas budžeta vietas.
to "ha" [ 17:20 28.02.2011. ]
nu neesmu gan novērojusi, ka pasniedzēji kādā no minētajām nodaļām nenormāli aizņemtu iekārtas ar saviem darbiem....
Zinātājs [ 15:23 28.02.2011. ]
He he, Naumovs jau baidās kādu aiztikt, ka tik neizdomā nepārvēlēt uz otru termiņu...vieta jau silta un jauka.... :)
ha [ 15:11 28.02.2011. ]
...bet LMA vadiba to neredz un nesaprot, mak tikai kliegt kad jau naudu njem nost. Kur reformas, shtatu analize, maksas intereshu izglitiba u.t.t....
ha [ 15:05 28.02.2011. ]
Te jau ir runa par pasniedzeejiem. Par studentu darbiem - to jau tishi valsts arii apmaksaa, nevis arpus maacibu laika halturas. Students macas sho aprikojumu lidtot un izprast tehnologijas
agris [ 15:03 28.02.2011. ]
man jau skiet, ka atskiras studiju darbi no pelnjas darbiem. Nezinu, kapec vieni makslinieki ir priviligeti uz citu fona, sanjemot bezmaksas iekartas un komunalos...
bobo [ 14:53 28.02.2011. ]
so tad jau sanāk, ka arī sudenti nedrīkst pārdot savus akadēmijā gatavotos darbus (piem. stiklinieki, keramiķi), jo tie arī ir taisīti par valsts līdzekļiem (jo izmantota valsts elektrība, ūdens).... tad jau jarmarka ar beigu beigās ir nelegāla, vai tā???? tad jau liekam pie visām krāsnīm novērošanas kameras - tiklīdz kāds mēģina dedzināt savu darbu, tā ar augstspriegumu sit nost! foršiņi....
Ha [ 13:17 28.02.2011. ]
Piekriitu Jaanim, tad jau menti var laupiit un slepkavot, jo tiem arii maza alga :))
To Ford Cabrio [ 13:16 28.02.2011. ]
Cienītais,

No Jūsu sašutušās vēstules var noprast, ka esat viens no tiem, kas izmanto Valsts resursus savām vajadzībām. Cik es zinu, ka nekur nav atļauts izmantot mācību telpas un pieejamos resursus savu privāto labumu gūšanai. Un mācību spēku uzdevums ir apmācīt, nevis izmantojot mācībām paredzēto aprīkojumu gūt sev materiālus labumus, par kuriem visticamāk netiek maksāti NODOKĻI, ELEKTRĪBA, NOLIETOJUMS u.t.t. Un līdz ar to var nosaukt tikai par klaju dienesta stāvokļa izmantošanu vai pat zagšanu un zemā alga vai ienākumi šādas rīcības nekad nav attaisnojusi.

Jānis
studentsrudens [ 12:14 28.02.2011. ]
Ford cabrio.
pag ar haltūrām ko tieši Tu domāji? vai to, ka mākslinieks kko dara arī praktiski savā sfērā?! tā nav haltūra, tā ir profesija.
Ford cabrio [ 12:10 28.02.2011. ]
Jānim.
Laipni lūgtum palīdzēt pasniedzējiem uztaisīt tās savas darbnīcas.(finasiāli) Tāpat Jānis varētu piemest no savas aldziņas kādu latiņu komunālajiem maksājumiem.
Skaidrs ka ar 300 latu algu nekādu dižu atdevi no mācībspēkiem nesagaidīsi jo profesori un pasniedzēji ir spiesti dzīvot no haltūrām.
Elementāra matemātika: ja alga piemēram 350 ls
atskaitam dzīvokļa īri piemēram - 180 ls
komunikācijas, tel. - 20 ls
Tad iztikai paliek - 150 ls
Nerēķināsim naudu apģērbam vai citām ekstrām.
Skaidrs ir ka Jānis nāk no izlutinātas miljonāru ģimenes un realitāti nesaprot.
students [ 23:24 27.02.2011. ]
RĪT LMA STUDENTIEM IERAŠANĀS UZMĀKSLAS AKCIJU "PASTAIGA 2" IR OBLIGĀTA!!!
par bezmaksas izglītību [ 21:37 27.02.2011. ]
Gribētos Latvijai kādu atdevi no valsts apmaksātas izglītības. Varbūt varētu ieviest: Esi beidzis budžetā - atstrādā Latvijā kādus 5 gadus, vēlams savā profesijā!!!! vai maksā atpakaļ!
perspektīva [ 17:45 27.02.2011. ]
nu, būs lielāks konkurss. tiks spēcīgākie.jeb pēc teorijas - godīga konkursa rezultātā būtu jātiek spēcīgākajiem. būs kvalitatīvāki profesionāļi, cerams.
Elīna [ 17:05 26.02.2011. ]
Šīs nedēlās IR žurnālā māksla, mākslinieku sasniegumi Latvijā ir izvirzīts kā viens no nedaudzajiem virzieniem, kur Latvija ir priekšā igauņiem. Man ir pilnīgi nekāda izpratne par lēmumu samazināt vietas šajās augstskolas,man šķiet, ka šīs zinātnes vispār ir jēdzīgākās, ko mācīties plus arodzinātnes, ja valsts grib,lai tās pilsoņi attīstītos par radošiem, inovatīviem, konkurētspējīgiem, fleksibliem un galu galā miermīlīgiem un kulturāliem ļaudīm.
Laura [ 13:21 26.02.2011. ]
Vai valsti nemaz nesatrauc lielā migrācija,tagad būs vēl viens iemesls,kāpēc jaunie brauks projām,līdz ar viņiem nodokļi arī "aizbrauc" un ja iedzīvosies svešā zemē,viņu bērni jau diez vai atgriezīsies.
Janis [ 18:31 25.02.2011. ]
Nu pavertejat, ko - kur un ar kadiem resursiem dara stikla un keramikas nodaljas pasniedzeji. Ja runajam par kimiju, tas ir atskirigas disciplinas - LU tas akademiskais novirziens, RTU tas ir inzheniru novirziens un atskiribas ir lielas. Pirmie sinteze megene, otrie liek sho procesu rupnieciski.
Miervaldis Akmentiņš [ 18:07 25.02.2011. ]
Jāni! Varbūt valdībai vajag izvērtēt, vai tādā augstskolā, kā LU vajag pasniegt mākslas specialitātes?
P.S. specialitātes kuras patiesībā neatbilst augstājaiem mākslas un dizaina kritērijiem.

To protams var attiecināt arī uz ķīmiķiem, priekš kam LU ir vajadzīgi ķimiķi, ja RTU jau ir un vēl daudz spēcīgāki, nekā LU...
Nesaprotu jēgu, kāpēc LU dublē prgrammas, ja īstenībā viņi nevar sniegt pietiekami augstu studiju kvalitāti?

Varbūt tomēr LU rektoram urīns galvā ir sastājies! :D

Nekur Latvijā NAV spēcīgāki mākslas pasniedzēji, kā LMA.

Ja nogriež budžetu LMA, samazinas studentu skaits (kurš tā jau ir pietiekami mazs), samazinas pasniedzēju skaits, zūd mākslas mācībspēku kvalitāte, parādas maksas vietas kuras patiesībā neviens nevar samaksāt (protams ir daži izņēmumi).

Paies pāris gadi un tāda LMA vienkārši vairs neeksistēs, līdz ar to pārtrauks eksistēt Latvijas mākslas identitāte.

Jānis varbūt varētu nekautrēties un nosaukt pasniedzēju vārdus, kuri nemaņā taisa haltūras par valsts līdzekļiem!

Jānis [ 15:23 25.02.2011. ]
Lai LMA nosākuma izvērtē savu štatu struktūru un atlaiž diendarīgos darbiniekus. Tāpat būtu jābeidz pasniedzējiem taisīt savas haltūras par valsts naudu (elektrība, ūdens u.t.t.), lai uztur savas darbnīcas, tad redzēs, kur nauda aiziet.