Kreisā mala
Labā mala
Personības psiholoģija
Kursa nosaukums: Personības psiholoģija
Kursa apjoms: 40 stundas (28 st. lekcijas, 12 st. patstāvīgais darbs), 2 kredītpunkti. Pārbaudes forma - rakstveida eksāmens
Kursa autors: Viesturs Reņģe, dr. psych., profesors
Latvijas Mākslas akadēmija
Eksāmens personības psiholoģijā
(temati rakstiskajam pārbaudījumam)

1. Psihoanalīze šaurā un plašā nozīmē. Psihodinamiskās pieejas divas pazīmes.
2. Psihes strukturālais modelis - id, ego, superego.
3. Psiholoģiskā aizsardzība un trauksme.
4. Sublimācija.
5. Psihoseksuālā attīstība un tās stadijas. Edipa komplekss.
6. Sapņu funkcijas un veidošanās mehānismi.
7. Mākslinieciskās jaunrades skaidrojums Freida teorijā.
8. Kultūras nozīme Freida skatījumā.
9. Freida ideju iespaids uz 20. gs. kultūru.
10. Eriksona psihosociālās attīstības teorija, tās saistība ar Freidu (kopīgais un atšķirīgais).
11. Skolas vecuma skaidrojums no Eriksona un Freida pozīcijām.
12. Identitātes krīze.
13. Negatīvā identitāte un kontrkultūra.
14. Individuālā psiholoģija.
15. Ādlera un Freida teoriju salīdzinājums.
16. Teleoloģisma princips - cilvēks kā savas dzīves radītājs.
17. Ādlera galvenie jēdzieni (kopības izjūta, mazvērtības jūtas un mazvērtības komplekss, pārākuma komplekss, dzimšanas secība ģimenē, dzīves mērķis un dzīves stils).
18. Ādlera agrīno bērnības atmiņu analīze (kopējais un atšķirīgais ar Freidu).

Literatūra
Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.

Kursa anotācija
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar klasiskajām personības teorijām un to saistību ar 20. gs. kultūru. Kursa pirmajā daļā tiek aplūkotas Freida, Ādlera un viņu sekotāju teorijas. Īpaša vērība tiek veltīta mākslinieciskās jaunrades un mākslas darbu uztveres interpretācijām dažādās teorijās.

Kursa rezultāti
Apgūstot kursu, studentiem izveidojas priekšstats par mūsdienu personības psiholoģiju un tās galvenajiem uzdevumiem.

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:

Akadēmiskās kompetences:
1. Priekšstats par klasiskajām personības teorijām psiholoģijā.
2. Teorētiskas zināšanas par galvenajiem personību raksturojošajiem jēdzieniem.
3. Teorētiskās zināšanas par klasisko personības teoriju saistību ar 20. gs. kultūru.

Profesionālās kompetencesl:
1. Studenti spēj izmantot personības teoriju atziņas un kategorijas mākslinieciskās jaunrades analīzē.
2. Studenti spēj novērtēt konkrētu personības teoriju un jēdzienu zinātnisko pamatotību.
3. Studenti prot analizēt konkrētus mākslas darbus, izmantojot dažādas personības teorijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Rakstiska eksāmena sekmīga nokārtošana.

KURSA PLĀNS
1. Personība un tās teorijas.
2. Apzinātais un neapzinātais cilvēka psihē.
3. Freids un 20. gs. kultūra.
4. Psihoanalītiskie priekšstati par personības struktūru.
5. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi.
6. Personības veidošanās un attīstība (bērnība).
7. Personības attīstība (pusaudža gadi un jaunība).
8. Personības attīstība (brieduma gadi).
9. Psihoanalīzes praktiskā izmantošana.
10. Ādlera individuālā psiholoģija.
11. Kopības izjūta un dzīves uzdevumi.
12. Mazvērtības jūtas un to pārvarēšana.
13. Dzīves mērķis un dzīves stils.
14. Ādlera teorijas praktiskā izmantošana.


KURSA SATURS

1. tēma. Personība un tās teorijas.

Personības jēdziens. Personības teoriju daudzveidība un to zinātniskuma kritēriji. Psihodinamiskā pieeja.

2. tēma. Apzinātais un neapzinātais cilvēka psihē.

Apziņas un bezapziņas problēma. Neapzināto procesu pētījumi.

3. tēma. Freids un 20. gs. kultūra.

Freida biogrāfija. Freida ideju ietekme literatūrā, tēlotājā mākslā, kino.

4. tēma. Psihoanalītiskie priekšstati par personības struktūru.

Id, ego un superego. To veidošanās, saturs un funkcijas.

5. tēma. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi.

Trauksme, tās cēloņi un tās mazināšana. Adaptīvā un neadaptīvā aizsardzība.

6. tēma. Personības veidošanās un attīstība (bērnība).

Psihiskās attīstības fāzes bērnībā. Pieķeršanās stili. Bērnības gadu nozīmīgums tālākajā personības attīstībā. Spēju veidošanās un attīstība.

7. tēma. Personības attīstība (pusaudža gadi un jaunība).

Pusaudžu psiholoģiskās īpatnības. Identitāte un tās krīze. Negatīvas identitātes veidošanās un kontrkultūra.

8. tēma. Personības attīstība (brieduma gadi).

Dzīves vidus krīze. Kreativītāte brieduma gados.

9. tēma. Psihoanalīzes praktiskā izmantošana.

Psihoanalīzes izmantošana mākslas darbu un mākslinieciskās jaunrades analīzē. Psihoanalīzes tehnikas: brīvās asociācijas, bērnības atmiņu nalīze, kļūdu un pārteikšanos analīze, sapņu interpretācija.

10. tēma. Ādlera individuālā psiholoģija.

Holistiskā pieeja. Teleoloģisma princips. Radošuma izpratne Ādlera psiholoģijā.

11. tēma. Kopības izjūta un dzīves uzdevumi.

Kopības uzjūta un tās veidošanās. Kopības izjūtas nozīme dzīves uzdevumu realizēšanā.

12. tēma. Mazvērtības jūtas un to pārvarēšana.

Mazvērtības jūtu veidošanās un nozīme. Mazvērtības komplekss. Pārākuma komplekss.

13. tēma. Dzīves mērķis un dzīves stils.

Dzīves mērķis un tāveidošanās agrīnajā bērnībā. Dzīves plāns jeb stils. Džives stilu tipi.

14. tēma. Ādlera teorijas praktiskā izmantošana.

Dzimšanas secība ģimenē un tās nozīme. Ķermeņa pozas, stājas unn žestu analīze. Bērnības fantāziju un agrīno bērnības atmiņu analīze.


Obligātā literatūra
Reņģe V. (1999.). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. - Rīga: Zvaigzne ABC.


Papildliteratūra
Ādlers A. (1992.). Psiholoģija un dzīve. - Rīga: Jumava.
Ādlers A. (2001). Individuālpsiholoģija skolā. - Rīga: Zvaigzne ABC.
Boulbijs Dž. (1998). Drošais pamats. - Rīga: Rasa ABC.
Eriksons E. (1998). Identitāte: Jaunība un krīze. - Rīga: Jumava.
Freids Z. (2007). Ievads psihoanalīzē. - Rīga: Zvaigzne ABC.
Freids Z. (2000). Īgnums kultūrā. - Rīga: Zvaigzne ABC.
Karpova Ā. (1998.). Personība. Teorijas un to radītāji. - Rīga: Zvaigzne ABC.

Interneta avoti
Personības teorijas: http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html
www.personalityresearch.org
Freida darbi un raksti par psihoanalīzi angļu valodā: http://www.freudfile.org/resources.html

Komentāri
Daina [ 21:52 18.12.2011. diana.nagle [at] gmail.com ]
Šis nav C daļas kurss.
Visu vari noskaidrot pie V. Renģes personīgi.
Linda [ 13:46 12.11.2011. linda.reinsone [at] gmail.com ]
Labdien,
Pieņemu, ka šis kurss jau ir sācies un ir par vēlu pieteikties. Bet tāpēc vēlētos noskaidrot dažus jautājumus saistībā ar to uz nākotni. Esmu no LKA un vēlējos noskaidrot vai šim kursam varētu pieteikties nākamajā semestrī vai nākamajā gadā. Un vai šis ir C daļas kurss?