Kreisā mala
Labā mala
Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plāns 2012.–2020. gadam
Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības ietvaros ar „Borisa un Ināras Teterevu fondu” izstrādāts Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plāns 2012. – 2020. gadam. 
2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja fondu ar misiju stiprināt kultūras vērtību, izglītības un inteliģences nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Teterevu ģimene īpaši atbalsta kultūru, izglītību, pilsētvides uzlabojumus, sniedz atbalstu kopienu attīstības organizācijām pilsētās un lauku apvidos, sabiedrības izglītošanai par dzīvnieku aizsardzību, kā arī palīdz maznodrošinātām personām. Borisa un Ināras Teterevu fonds „Programmu izglītības izcilībai” īsteno ar mērķi vairot izcilu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību Centrālās un Austrumeiropas valstīs, kas piedāvā cilvēkiem radošas un aktīvas līdzdalības iespējas uz zināšanām balstītā ekonomikā, un tādā veidā:
- stiprina nacionālos dotumus un spējas, kā arī atbalsta intelektuālu kopienu veidošanos un ilgtspēju nācijās un valstīs;
- atbalsta ilgtspējīgas un labvēlīgas vides un infrastruktūras attīstību;
- un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, uzlabo to valstu konkurētspēju, kurās darbojas šī programma.

Programmas ietvaros 2011. gada 13. decembrī Borisa un Ināras Teterevu fonds (BITF) un Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) parakstīja sadarbības memorandu ar mērķi īstenot projektu, kas vērsts uz augstvērtīgas mākslas izglītības stratēģisko attīstību, kas savukārt sekmētu mākslas nozares un radošā potenciāla attīstību Latvijā. Lai vairotu izcilu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kā arī sekmētu LMA virzību uz pasaules klases mākslas akadēmiju, projektā tika izvirzīti 3 prioritārie mērķi:
- LMA studentu sasniegumi;
- LMA atzīšana un atpazīšana starptautiskā mērogā;
- LMA potenciāls kļūt par izcilības paraugu citām augstskolām gan Latvijā, gan Centrālajā un Austrumeiropas reģionā, nodrošinot efektīvus, optimizētus un resursu-ietilpīgus studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās darbības pakalpojumus un procesus Latvijas Mākslas akadēmijā.

Lai sekmētu LMA ceļu uz izglītības izcilību Eiropas un pasaules telpā, iepriekšminētajā pušu parakstītajā memorandā tika definēti divi pamatuzdevumi, proti, esošās situācijas LMA izpēte un analīze un LMA stratēģiskās rīcības plāna izstrāde.

Aicinām Jūs iepazīties ar projekta „Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai” ietvaros izstrādāto Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskās rīcības plānu 2012. – 2020. gadam (lejupielādējams PDF dokuments):
Komentāri