Kreisā mala
Labā mala
Stipendiju konkurss Mākslas akadēmijas doktorantiem
Laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 26. jūlijam (ieskaitot) Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti var pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām 2013./2014. studiju gadam, kas tiek piešķirtas projekta „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai” Nr. 2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros.
2013./2014. studiju gadā konkursa kārtībā būs pieejamas 2 stipendijas nākošā gada 3. kursa doktorantiem, zinātnisko grādu pretendentiem (ikmēneša stipendija 800,- LVL apmērā).

Pieteikuma sagatavošana:
Stipendijām var pieteikties, aizpildot stipendijas pretendenta projekta pieteikumu atbilstoši Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas piešķiršanas nolikumam:
Dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju piešķiršanas kārtību, atrodama Mākslas akadēmijas mājas lapas sadaļā „Eiropas projekti” (klikšķināt šeit).

Pretendentam atbilstoši nolikumam stipendijas pieteikumā jāietver:
- iesniegums (1. pielikums);
- dzīves un darba gājums (CV) (2. pielikums);
- motivācijas vēstule;
- pārskats par doktora studijās veikto (3. pielikums) un plānoto (4. pielikums) pētniecības darbu. Pārskatā jāietver darba plāns līdz grāda iegūšanai un kārtējam gadam;
- promocijas darba vadītāja rekomendācijas vēstule ar pamatotu doktoranta līdzšinējā darba vērtējumu;
- doktoranta/doktora zinātniskā grāda pretendenta apliecinājums (5. pielikums).

Pretendentam atbilstoši nolikumam jāsagatavo attiecīgās veidlapas divos eksemplāros papīra formātā, kas noformēti uz A4 formāta lapām, nebrošēti un nelaminēti, ievietoti vienā aizlīmētā aploksnē ar norādi – „ESF mērķstipendiju piešķiršanas konkursam 2013./2014. DOKTORANTŪRĀ”, uz aploksnes norādot arī studiju gadu.

Pieteikums jāiesniedz Vinetai Kreigerei Latvijas Mākslas akadēmijas Projektu daļā (1. kabinets) 2013. gada 25. vai 26. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pieteikumu iespējams iesniegt arī, nosūtot to pa pastu uz sekojošu adresi (lūdzam ņemt vērā, ka arī pa pastu sūtītajiem pieteikumiem Mākslas akadēmijā jānonāk ne vēlāk kā š.g. 26. jūlijā):
Latvijas Mākslas akadēmija,
LMA Projektu daļa (1. kabinets)
Kalpaka bulvāris 13,
Rīga, LV-1867
Latvija

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie projekta vadītājas Vinetas Kreigeres:
Mob. tel.: +371 27809799; +371 29901031
E-pasts: vineta.kreigere@lma.lv
Latvijas Mākslas akadēmijas 1. kabinets
Komentāri