Kreisā mala
Labā mala
Ir izsludināta pieteikšanās Erasmus+ stipendijām docēšanai un pieredzes apmaiņai
Stipendiju konkursā iespējams pieteikt mobilitātes, kas notiek laika posmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. janvārim un nav ilgākas par 5 dienām.
Pieteikuma forma jāiesūta elektroniski uz e-pastu welcome@lma.lv līdz 2016. gada 14. septembrim.
ERASMUS+  docēšanas mērķis ir akadēmisko zināšanu sniegšana LMA sadarbības augstskolu studentiem. Mobilitāti iespējams veikt jebkurā no Latvijas Mākslas akadēmijas partneraugstskolām, vadot lekciju vai radošo darbnīcu. Docēšanas mobilitātes paredzētas LMA akadēmiskajam personālam un viesdocētājiem (pēdējiem mobilitātes drīkst notikt laika posmā līdz darba līguma termiņam). ERASMUS+ stažēšanās mobilitātes paredzētas gan akadēmiskajam, gan neakadēmiskajam LMA personālam, gan viesdocētājiem un tās var būt: pieredzes apmaiņa citās ES augstskolās vai organizācijās, darba novērošanas brauciens, seminārs, sadarbības projekts, metodisko materiālu papildināšana, kopīgu lekciju kursu izveide ar partneraugstskolu, apmācība ar LMA darbību saistītā organizācijā un tml. Mobilitātes mērķis nedrīkst būt konference. Detalizētāka info un visi nepieciešamie dokumenti, kā arī veidlapas iespējams lejuplādēt šeit.

Mobilitātes periods: minimālais – 2 dienas, maksimālais – 5 dienas.
Mobilitātes stipendija: tiek aprēķināta pēc sekojošas formulas –  stipendija par dienu skaitu pēc noteiktas likmes attiecīgajā ES valstī un ceļa izdevumi, kas tiek aprēķināti pēc Eiropas Komisijas apstiprināta ceļu kalkulatora, ņemot vērā attālumus starp pilsētām un noteiktām likmēm par kilometru skaitu. Izņēmums ir Lietuva un Igaunija, kur ceļa izdevumi tiek apmaksāti pēc faktiskajām izmaksām.

Stipendiju konkurss par II studiju semestri tiks izsludināts gada nogalē vai nākamā gada janvārī.
Komentāri