Kreisā mala
Labā mala
Studiju līgumu slēgšana BAKALAURA, MAĢISTRA un DOKTORA studiju programmās
Studiju līgumu slēgšana BAKALAURA studiju programmā :

26/07 no plkst. 12:00 - 15:00 un no 15:30 - 18:00
27/07 no plkst. 10:00 - 12:30 un no 13:00 - 15:00
LMA studiju daļā 9. telpā;
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)

SVARĪGI! Reflektantiem, kuri būs izturējuši konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem LMA BAKALAURA studiju programmā MĀKSLA, obligāti ir jānoslēdz STUDIJU LĪGUMS 26. vai 27. jūlijā.
Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt  Studiju līgumu, par to rakstiski ir jāpaziņo  24. jūlijā
(pēc konkursa rezultātu paziņošanas) LMA Studiju daļai   
(9. telpā, aizpildot apliecinājuma veidlapu).
Ja  STUDIJU LĪGUMS par studijām LMA bakalaura programmā 2018. /2019. studiju gada 1. kursā par valsts budžeta līdzekļiem netiks noslēgts līdz 27.jūlija plkst 15:00, valsts budžeta studiju vieta tiks piedāvāta nākamajam reflektantam, kurš ir ieguvis augstākos iestājpārbaudījumu rezultātus, bet nav izturējis pirmo konkursu.


Studiju līgumu slēgšana MAĢISTRA studiju programmā :

26/07 no plkst. 14:00 - 18:00
27/07 no plkst. 10:00 - 15:00
LMA maģistrantūrā  22. telpā
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)

Studiju līgumu slēgšana DOKTORA studiju programmā :

26/07 no plkst. 14:00 - 18:00
27/07 no plkst. 10:00 - 15:00
LMA Mākslas zinātnes katedrā  22. telpā
Slēdzot Studiju līgumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas identifikācijas karte)

UZMANĪBUREFLEKTANTIkuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem!
Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka 
(2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VIENLAIKUS VAR STUDĒT  TIKAI  VIENĀ  STUDIJU PROGRAMMĀ.
 
Gadījumā, ja reflektants ir izturējis konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmā un jau studē kādā no Latvijas augstskolām arī par valsts budžeta līdzekļiem, tad LIKUMS NOSAKA, KA TURPINĀT STUDĒT VAR TIKAI VIENĀ AUGSTSKOLĀ un vienā programmā!